Кафедра українознавства

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Врублевська, Тетяна Василівна (2018)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 “Українська мова”. – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського МОН України, Прикарпатський ...
 • Ланова, Т. В.; Матусевич, Л. М. (ВНМУ ім. М. І. Пирогова, 2022)
  Методичні рекомендації адресовані здобувачам вищої освіти факультету підготовки іноземних громадян, які навчаються в медичних університетах англійською мовою. Мета рекомендацій – сприяння здобувачам під час самостійної ...
 • Матусевич, Л. М. (Science and education a new dimension. Ser. Philology, 2018)
  У статті на матеріалі української мови розглянуто семантико-прагматичні особливості перформативних та імперативних висловлень, що репрезентують мовленнєвий жанр дозволу. Встановлено прагматичні умови вживання повної ...
 • Степаненко, О. К.; Ланова, Т. В.; Матусевич, Л. М. (2022)
  Стаття присвячена аналізу сучасних методик вивчення української мови як іноземної в закладах вищої освіти та виявленню найбільш перспективних з них. Наголошено, що посилення ролі української мови в освітньому середовищі, ...
 • Одінцова, О. О.; Хало, З. П.; Балтремус, В. Є. (2022)
  У статті розглянуто концепцію дистанційного навчання з точки зору різних науковців, окреслено вимоги до системи вищої освіти, які висуває сучасне інформаційне суспільство, досліджено особливості застосування методів ...
 • Краєвська, Г. П. (ВНМУ ім. М. І. Пирогова, 2022)
  Методичні рекомендації містять поради щодо організації практичних занять курсу, рекомендовану літературу (основну і додаткову), вправи та завдання до тем. Призначені для використання на практичних заняттях під час аудиторного, ...
 • Краєвська, Г. П.; Лисенко, О. М. (ВНМУ ім. М. І. Пирогова, 2022)
  Методичні рекомендації містять поради і теоретичний коментар до кожної з тем курсу, що винесені на самостійне опрацювання, рекомендовану літературу (основну і додаткову), питання для самоконтролю, практичні матеріали тощо. ...
 • Краєвська, Г. П.; Лисенко, О. М. (ВНМУ ім. М. І. Пирогова, 2022)
  Методичні рекомендації містять поради щодо організації практичних занять курсу, рекомендовану літературу (основну і додаткову), вправи та завдання до тем. Призначені для використання на практичних заняттях під час аудиторного, ...
 • Василенко, Г.; Полиця, Т. (ВНМУ ім. М. І. Пирогова, 2020)
 • Полиця, Т. Д.; Абу Снейне, С. (2019)
  У роботі розглядається питання пріоритетності використання функціонально-комунікативного підходу у навчанні іноземців української мови.
 • Василенко, Г. Л.; Дмитрук, Л. І.; Тищенко, Л. Т.; Полиця, Т. Д.; Чернякевич, С. І.; Кукуруза, Ю. В.; Лисогора, В. В.; Матусевич, Л. М. (Вінниця : Твори, 2019)
  Підручник адресовано студентам, що починають вивчати українську мову як іноземну. Мета підручника – формування комунікативно-мовленнєвих компетенцій для реалізації елементарних комунікативних намірів у межах актуальної для ...
 • Тищенко, Л. Т. (2017)
  Учебное пособие адресовано студентам-иностранцам высшего медицинского учебного заведения. Цель пособия – совершенствование языковых умений студентов, обогащение словарного запаса, развитие навыков составления связного ...
 • Тищенко, Л. Т.; Лісовий, М. І.; Дудник, О. М.; Лисогора, В. В. (2017)
  Навчальний посібник адресований студентам-іноземцям вищих медичних навчальних закладів. Мета посібника – вдосконалення мовленнєвих умінь студентів, збагачення словникового запасу, розвиток навиків зв’язного монологічного ...
 • Дудник, О. М.; Кукуруза, Ю. В.; Слободянюк, Л. Ф. (2017)
  Навчальний посібник розроблено для студентів-іноземців, що мають на меті вдосконалити навички повсякденного спілкування в україномовному середовищі. Посібник містить 6 розділів, що наповнені різними видами завдань, ...
 • Білик, Я. С.; Краєвська, Г. П.; Лісовий, М. І.; Лисенко, О. М.; Писаренко, Л. М. (2018)
  Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямування)» призначені для студентів 1 курсу вищих медичних навчальних закладів і мають на меті допомогти студентам ...
 • Лисенко, О.; Лысенко, Е.; Lysenko, O. (Видавничий дім Дмитра Бураго, Київ, 2016)
  У статті проаналізовано евфемізми, перифрази як засіб вторинної номінації у медичній сфері. Виокремлено групи похідної синонімії, визначено контекстуальні чинники, що впливають на формування вторинних назв в українській ...
 • Поліщук, Л. М.; Панченко, С. В. (2015)
  Даний робочий зошит рекомендується для використання студентами 1 та 2 курсів (з англійською мовою навчання) та підготовчого факультету як додаток до навчального посібника з української мови «Крокуємо разом». Він призначений ...
 • Поліщук, Л. М.; Панченко, С. В. (2014)
  Даний словник рекомендується для використання іноземцями, які починають вивчення української мови, як додаток до навчального посібника з української мови «Крокуємо разом». Словник складається з 18 кроків, які ...
 • Дмитрук, Л. І.; Матусевич, Л. М. (2015)
  Навчальний посібник адресований студентам-іноземцям вищих медичних навчальних закладів. Мета посібника ― вдосконалення мовленнєвих умінь студентів, збагачення словникового запасу, розвиток навиків зв’язного монологічного ...

Показати більше