Repository of National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia

Characteristics of the experimental work on the formation of university studets deontological culture in the process of socio-educational work

Show simple item record

dc.contributor.author Vainola, R. en
dc.contributor.author Khliestova, S. en
dc.date.accessioned 2019-02-22T10:35:21Z
dc.date.available 2019-02-22T10:35:21Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Vainola R. Characteristics of the experimental work on the formation of university studets deontological culture in the process of socio-educational work / R. Vainola, S. Khliestova // Science and Education. - 2017. - Issue 4. - P. 63-67. en
dc.identifier.uri https://dspace.vnmu.edu.ua/123456789/3406
dc.description.abstract У статті розкрито зміст та деталізовано етапи експериментальної роботи з формування деонтологічної культури студентів вищих навчальних закладів у процесі соціально-виховної роботи. Формування деонтологічної культури студентів визначено як процес поступового вироблення інтелектуальних, емоційно-ціннісних та операційних якостей в структурі особистості майбутніх фахівців. У статті визначено й теоретично обґрунтовано структурнофункціональну модель формування деонтологічної культури студентів вищих навчальних закладів у процесі соціально-виховної роботи, її мета, критерії (когнітивний, емоційно-ціннісний, операційний). Описано показники та рівні (адаптаційний, репродуктивний, конструктивний, креативний) сформованості деонтологічної культури студентів. Деталізовано змістовно-технологічне забезпечення (змістовні компоненти, форми та методи соціально-виховної роботи вищого навчального закладу). Охарактеризовано педагогічні умови формування деонтологічної культури студентів вищих навчальних закладів і результати їх упровадження в процес соціально-виховної роботи вищих навчальних закладів. Гіпотетично визначено такі умови: планування й організація соціально-виховної роботи вищого навчального закладу з урахуванням базових деонтологічних категорій; упровадження різноманітних інтерактивних форм соціально-виховної роботи зі студентами; спрямованість комунікативної взаємодії суб’єктів соціальновиховної роботи на формування деонтологічної культури студентів. Представлено методику педагогічного оцінювання рівнів сформованості деонтологічної культури студентів. Описано експериментальне впровадження комплексу форм соціально-виховної роботи: програми просвітницького тренінгу «Формування деонтологічної культури – шлях до професійного ідеалу» і тематичних днів-свят. Отримані результати дозволяють стверджувати, що впровадження обґрунтованого змістовно-технологічного забезпечення та педагогічних умов сприяли ефективній реалізації структурно-функціональної моделі формування деонтологічної культури студентів вищих навчальних закладів у процесі соціально-виховної роботи та засвідчують досягнення поставленої мети і передбачуваного результату – підвищення рівня сформованості деонтологічної культури студентів. The paper presents the essence and detailed description of stages of the experimental work aimed at the formation of university students’ deontological culture in the process of socio-educational work as well as the procedure of pedagogical evaluation of the levels of students’ deontological culture formation. The formation of students’ deontological culture is a process of gradual development of intellectual, emotional and value-related as well as operational qualities included in the structure of a future specialist’s personality. Some pedagogical conditions facilitating the formation of university students’ deontological culture and results of their implementation in socio-educational work of higher educational institutions have been presented in the paper. The research results have confirmed that the implementation of content and technological support and pedagogical conditions contributed to the effective implementation of structural and functional model of university students’ deontological culture formation in the process of socio-educational work; therefore the goal and assumed result – the increasing of the level of students’ deontological culture formation – have been achieved. uk, en
dc.language.iso en uk
dc.subject деонтологія uk
dc.subject деонтологічна культура uk
dc.subject студенти-медики uk
dc.subject суспільно-навчальна робота студентів університету uk
dc.title Characteristics of the experimental work on the formation of university studets deontological culture in the process of socio-educational work en
dc.title.alternative Характеристика експериментальної роботи з формування деонтологічної культури студентів вищих навчальних закладів у процесі соціально-виховної роботи uk
dc.type Book chapter en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics