DSpace at Natonal Pirogov Memorial Medical University Vinnitsa: Recent submissions

 • Мелащенко, Сергій Григорович; Ляховченко, Наталія Анатоліївна; Кізлова, Наталія Миколаївна; Melaschenko, Serhii Hryhorovych; Liakhovcnenko, Nataliia Anatoliivna; Kizlova, Nataliia Mykolaivna (Укрпатент, 2013)
  Спосіб діагностики аерофагії та функціональної шлункової диспепсії шляхом мультиканального інтралюмінантного імпеданс-моніторингу, який відрізняється тим, що реєструють кількість епізодів заковтувань повітря та заковтувань ...
 • Степанюк, Георгій Іванович; Почелова, Олена Володимирівна; Чорноіван, Наталія Георгіївна; Воскобойнік, Олексій Юрійович; Скорина, Дмитро Юрійович; Коваленко, Сергій Іванович; Stepaniuk, Heorhii Ivanovych; Pochelova, Olena Volodymyrivna; Chornoivan, Nataliia Heorhiivna; Voskoboinik, Oleksii Yuriiovych; Skoryna, Dmytro Yuriovych; Kovalenko, Serhii Ivanovych (Укрпатент, 2013)
  Солі (3-R-8-R1-9-R2-10-R3-11-R4-2-oкco-2H-[1,2,4]триазино[2,3-c]xiнaзолін-6-іл)алкілкарбонових кислот, що підвищують фізичну витривалість організму. Корисна модель належить до хімії біологічно активних сполук і може бути ...
 • Дмитрієв, Дмитро Валерійович; Конопліцький, Віктор Сергійович; Конопліцький, Денис Вікторович; Калінчук, Олександр Олександрович; Dmytriiev, Dmytro Valeriiovych; Konoplitskyi, Viktor Serhiiovych; Konoplitskyi, Denys Viktorovych; Kalinchuk, Oleksandr Oleksandrovych (Укрпатент, 2013)
  Спосіб мультимодальної аналгезії в ранньому післяопераційному періоді, що передбачає введення лікарських засобів, який відрізняється тим, що хворим проводять комплексне застосування в ранньому післяопераційному періоді ...
 • Дмитрієв, Дмитро Валерійович; Конопліцький, Віктор Сергійович; Конопліцький, Денис Вікторович; Стародуб, Анатолій Іванович; Dmytriiev, Dmytro Valeriiovych; Konoplitskyi, Viktor Serhiiovych; Konoplitskyi, Denys Viktorovych; Starodub, Anatolii Ivanovych (Укрпатент, 2013)
  Спосіб знеболення в післяопераційному періоді у дітей, що передбачає введення лікарських засобів, який відрізняється тим, що хворим призначають в післяопераційному періоді безперервну передочеревинну інфузію 0,25 % бупівакаїну ...
 • Колісник, Петро Федорович; Ціхомський, Андрій Михайлович; Кравець, Ростислав Анатолійович; Колісник, Сергій Петрович; Kolisnyk, Petro Fedorovych; Tsikhomskyi, Andrii Mykhailovych; Kravets, Rostislav Anatoliovych; Kolisnyk, Serhii Petrovych (Укрпатент, 2013)
  Спосіб лікування вагітних при сукупних захворюваннях хребта шляхом проведення комплексу лікувальних вправ, який відрізняється тим, що проводять рентгенологічне та МРТ-обстеження вагітних, встановлюють нозологічну форму ...
 • Кириченко, Ольга Володимирівна; Яковлева, Ольга Олександрівна; Kyrychenko, Olha Volodymyrivna; Yakovleva, Olha Oleksandrivna (Укрпатент, 2013)
  Спосіб лікування гіпергомоцистеїнемії, який передбачає введення фармакологічних засобів, який відрізняється тим, перорально вводять комбінацію 1 таблетки "Нейрорубіну-форте лактаб" та 1 мг фолієвої кислоти 1 раз на добу ...
 • Притуляк, Сергій Миколайович; Лисенко, Сергій Андрійович; Луцкер, Олег Олександрович; Prytuliak, Sergii Mukolaiovych; Lysenko, Sergii Andriiovych; Lutsker, Oleh Oleksandrovych (Укрпатент, 2013)
  Спосіб діагностики неопластичних перикардитів, що включає евакуацію перикардіального випоту та його морфологічне дослідження, який відрізняється тим, що проводять цитологічне дослідження мазків фільтрату перикардіальної ...
 • Наліжитий, Андрій Андрійович; Бондар, Сергій Анатолійович; Псюк, Степан Кіндратович; Симончук, Петро Дмитрович; Nalizhytyi, Andrii Andriiovych; Bodnar, Serhii Anatoliiovych; Psiuk, Stepan Kindratovych; Symonchuk, Petro Dmytrovych (Укрпатент, 2013)
  Спосіб комплексної реабілітації хворих на нейродерміт, що передбачає введення антигістамінних, антиоксидантів, біостимуляторів, адаптогенів, седативних лікувальних засобів, який відрізняється тим, що додатково вводять ...
 • Булат, Леонід Михайлович; Олійник, Вікторія Сергіївна; Лисунець, Оксана Василівна; Bulat, Leonid Mykhailovych; Oliinyk, Viktoria Serhiivna; Lysunets, Oksana Vasylivna (Укрпатент, 2013)
  Спосіб діагностики імунологічних відхилень у дітей першого року життя, що народились передчасно, що включає визначення у сироватці крові рівнів Т-лімфоцитів (CD3), Т-хелперів (CD4), Т-супресорів (CD8), Т-кілерів (CD16), ...
 • Булат, Леонід Михайлович; Олійник, Вікторія Сергіївна; Bulat, Leonid Mykhailovych; Oliinyk, Vikroria Serhiivna (Укрпатент, 2013)
  Спосіб діагностики перебігу негоспітальної пневмонії у дітей першого року життя, що народились з малою масою тіла та дуже малою масою тіла, який включає визначення у сироватці крові рівні інтерлейкіну - 1β та 10, Т-лімфоцитів ...
 • Гайструк, Анатолій Никифорович; Гайструк, Наталія Анатоліївна; Мазченко, Оксана Олексіївна; Притуляк, Лариса Вікторівна; Haistruk, Anatolii Nykyforovych; Haistruk, Natalia Anatoliivna; Mazchenko, Oksana Oleksiivna; Prytuliak, Larusa Viktorivna (Укрпатент, 2013)
  Спосіб профілактики гіпотонічної маткової кровотечі в третьому періоді пологів у вагітних з багатоплідною вагітністю, що включає введення лікарського засобу, який відрізняється тим, що роділлі вводять внутрішньовенно ...
 • Токарчук, Надія Іванівна; Гарлінська, Юлія Вячеславівна; Tokarchuk, Nadiia Ivanivna; Harlinska, Yulia Viacheslavivna (Укрпатент, 2013)
  Спосіб діагностики активності запального процесу у дітей раннього віку, хворих на позагоспітальну пневмонію шляхом біохімічного дослідження крові, який відрізняється тим, що визначають рівень прокальцитоніну в сироватці ...
 • Вільцанюк, Олександр Афанасійович; Геращенко, Ігор Іванович; Хуторянський, Михайло Олександрович; Вільцанюк, Ірина Олександрівна; Viltsaniuk, Oleksandr Afanasiiovych; Herashchenko, Ihor Ivanovych; Khutorianskyi, Mykhailo Oleksandrovych; Viltsaniuk, Iryna Oleksandrivna (Укрпатент, 2008)
  Спосіб проведення ентеросорбції, який передбачає промивання кишечнику сорбентом з подальшим введенням його в просвіт кишки, який відрізняється тим, що просвіт кишки промивають 1-5 % водною зависсю препарату флотоксан з ...
 • Гайструк, Наталія Анатоліївна; Лайко, Лілія Іванівна; Стенянський, Роман Павлович; Гайструк, Анатолій Віталійович; Haistruk, Natalia Anatoliivna; Laiko, Lilia Ivanivna; Stenianskyi, Roman Pavlovych; Haistruk, Anatolii Vitaliiovych (Укрпатент, 2013)
  Спосіб корекції психосоматичних розладів у дітей, що передбачає заняття у гуртках ткацтва, як в індивідуальному порядку, так і групою, який відрізняється тим, що рівень тривожності визначають за допомогою шкірно-гальванічної ...
 • Варченко, Олександр Володимирович; Varchenko, Oleksandrivna Volodymyrovych (Укрпатент, 2013)
  Спосіб лікування захворювань пародонта та слизової оболонки рота, який характеризується тим, що після зняття зубних відкладень та обробки пародонтальних кишень чи запальних уражень слизової оболонки порожнини рота розчинами ...
 • Саволюк, Сергій Іванович; Годлевський, Аркадій Іванович; Жмур, Андрій Анатолійович; Мазур, Валерій Петрович; Клімас, Андрій Сергійович; Savoliuk, Serhii Ivanovych; Hodlevskyi, Arkadii Ivanovych; Zhmur, Andrii Anatoliovych; Mazur, Valerii Petrovych; Klimas, Andrii Serhiiovych (Укрпатент, 2013)
  Спосіб недиференційованої оцінки та неспеціалізованого сортування пацієнтів з важкою закритою травмою живота, який відрізняється тим, що передбачає визначення впродовж перших 30 хвилин після госпіталізації пацієнта з ...
 • Саволюк, Сергій Іванович; Годлевський, Аркадій Іванович; Томашевський, Ярослав Віталійович; Savoliuk, Serhii Ivanovych; Hodlevskyi, Arkadii Ivanovych; Tomashevskyi, Yaroslav Vitaliiovych (Укрпатент, 2013)
  Спосіб діагностики вихідного ступеня та прогнозування ризику прогресування післяопераційної печінкової недостатності, який характеризується тим, що передбачає визначення в протоковій жовчі під час оперативного втручання ...
 • Саволюк, Сергій Іванович; Годлевський, Аркадій Іванович; Томашевський, Ярослав Віталійович; Savoliuk, Serhii Ivanovych; Hodlevskyi, Arkadii Ivanovych; Tomashevskyi, Yaroslav Vitaliiovych (Укрпатент, 2013)
  Спосіб доопераційного прогнозування післяопераційних легеневих ускладнень у хворих з ускладненою обтураційною жовтяницею непухлинної етіології, який відрізняється тим, що передбачає індивідуалізовану доопераційну стратифікацію ...
 • Палагнюк, Г. О.; Жебель, В. М.; Антомонов, М. Ю.; Старжинська, О. Л.; Ружанська, В.О.; Пашкова, Ю. П.; Майко, О. В.; Антонюк, Я. О. (Державна служба інтелектуальної власності України, 2016)
 • Пашкова, Ю. П.; Жебель, В. М.; Антомонов, М. Ю.; Сакович, О. О.; Старжинська, О. Л.; Жебель, Н. В.; Палагнюк, Г. О.; Сивак, В. Г. (2016)

Search DSpace

Browse

My Account